Решењем Скупштине града Зајечара о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар именују се:

  • за председника, Радиша Николић, дипл. грађевински инжењер-хидросмера из Зајечара, представник оснивача.
  • за чланове:
  • 1. Иван Стојановић, дипл.инж. архитектуре из Зајечара, представник оснивача
  • 2. Јасмина Басалић, дипл.инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, представник запослених.

Биографије чланова Надзорног одбора ЈКП „Тимок – одржавање“ Зајечар

Иван Стојановић рођен је 25.3.1979. године у Зајечару. Дипломирао је на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу и стеко звање дипломирани инжењер архитектуре. По завршетку студија заснива радни однос у Градској управи Града Зајечара. У периоду од 2006. – 2013. године, обављао је, у звању самосталног стручног сарадника, послове издавања извода планова и аката о урбанистичким условима  и послове припреме и израде пројеката. Од 2013. године до 2017., руководио је Одсеком за урбанистичке послове у Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, а од 2017. године обавља послове начелника Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове. Лиценцу одговорног урбанисте, бр.200 1322 12 стекао је у току 2012. године. Поседује и лиценце одговорног пројектанта бр.381 1429 15 и бр. 381 1429 15. Члан је Инжењерске коморе Србије, Савеза архитеката Србије и Друштва архитеката Зајечар. 

Јасмина Басалић рођенa је 20.01.1978. године у Зајечару Дипломирала је на Шумарском факултету у Београду и стекла звање дипл. инжењер шумарства за пејзажну архитектуру. У периоду од јануара 2010. године до августа 2014. године радила је у ЈКП “Краљевица” Зајечар на пословима пословође РЈ “Зеленило”, а каснијије и као шеф исте радне јединице. Од септембра 2017. године до децембра 2017. године радила је у ЈКП “Хигијена Зајечар”, а затим у ЈКП “Тимок – одржавање” Зајечар.