На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ( „Сл.гласник РС“ бр. 15/2016), члана 45. став 1. тачка 7. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Тимок- одржавање“ Зајечар, привремени Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар на својој седници од 08.01.2018.год., доноси:

СТАТУТ

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ“ ЗАЈЕЧАР

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Јавно комунално предузеће „Тимок-одржавање“ Зајечар (у даљем тексту: Јавно предузеће) регистровано код Агенције за привредне регистре, основано је ради обезбеђивања услова за обављање делатности од општег интереса за град Зајечар, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно ради:

Одржавања зелених површина, јавних спортско-рекреативних објеката, парк шуме „Краљевица“ као и путева и путног појаса које обухвата њихово уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију;

Управљања непокретностима у јавној својини града Зајечара, које град пренесе на коришћење Јавном предузећу;

Члан 2.

Права и обавезе Оснивача према Јавном предузећу утврђена су одлуком о оснивању Јавног предузећа и овим Статутом.

Члан 3.

Овим Статутом у Јавном предузећу утврђује се:

 • Назив, седиште и матични број Оснивача Пословно име и седиште Јавног предузећа Претежна делатност Јавног предузећа
 • Права и обавезе одговорности Оснивача према Јавном предузећу и јавног предузећа према Оснивачу
 • Услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начин покрића
 • губитка и сношењу ризика
 • Услови и начин задуживања Јавног предузећа
 • Заступања Јавног предузећа
 • Износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога
 • Органи Јавног предузећа
 • Податак о уделима Оснивача у основном капиталу израженог у процентима Имовина која се не може отуђити
 • Располагање ( отуђење и прибављање ) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом Заштита животне средине
 • Друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива јавно предузеће

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 4.

Оснивач Јавног предузећа је: Град Зајечар, улица Трга ослобођења бр.1. Матични број 07189923.

Права Оснивача остварује Скупштина града Зајечара.

III ПРАВНИ СТАТУС, ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ,ШТАМБИЉ И ЗНАК ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 5.

Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.

Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Члан б.

Јавно предузеће послује под следећим пословним именом: Јавно комунално предузеће „Тимок-одржавање“ Зајечар.

О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

Члан 7.

Седиште Јавног предузећа је у Зајечару, у улици 7. Септембра бб.

О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност Оснивача.

Члан 8.

Јавно предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом.

Печат је округлог облика пречника 34мм на коме је кружно исписан ћириличним писмом текст: Јавно комунално предузеће „Тимок-одржавање“Зајечар и седиште без означавања назива улице и броја, а у средини печата налази се ЗАЈЕЧАР.

Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног облика ширине 21мм и дужине 57мм на коме је исписан ћириличним писмом текст: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЂЕ „ТИМОК- ОДРЖАВАЊЕ“ЗАЈЕЧАР без означавања назива улице и броја.Испод овог текста налази се место за упис броја и датума, а испод свега је исписано: 3 А Ј Е Ч А Р.

Број печата и штамбиља утврђује Надзорни одбор Јавног предузећа.

Члан 9.

Одлуку о промени фирме, седишта, заштитног знака, печата и штамбиља доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

IV ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ

Члан 10.

Јавно предузеће је правно лице које за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима прописаних законом.

Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 1. овог Статута обавља у континуитету.

V ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 11.

Јавно предузеће заступа и представља директор.

Директор предузећа је овлашћен да у оквиру делатности јавног предузећа, јавно предузеће заступа, представља, закључује уговоре и да врши све правне радње без ограничења.

Члан 12.

Директор, као заступник јавног предузећа може дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање одређених врста уговора, као и за преузимање других правних радњи.

Директор јавног предузећа може генералним и специјалним пуномоћјем пренети појединачна овлашћења за заступање на друге раднике или на лица изван јавног предузећа.

У случају одсутности директора или његове спречености јавно предузеће заступа и представља радник кога директор, уз сагласност Надзорног одбора, унапред за то овласти.

Јавно предузеће потписује директор, а у случају његове одсутности или спречености, лице из претходног става овог члана.

VI УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 13.

Организација рада и пословања Јавног предузећа заснива се на рационалној подели рада, како у погледу организационих јединица, тако и послова и радних задатака које обављају поједини радници.

Члан 14.

Јавно предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља на начин којим се обезбеђују услови прописани Законом о комуналним делатностима, другим законима и подзаконским актима.

Члан 15.

Актом директора Јавног предузећа уређује се унутрашња организација и систематизација послова и радних задатака уЈавном предузећу.

Статутом, општим и другим актима директор ближе уређује сва питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа.

Члан 16.

Претежна делатност Јавног предузећа је :

81.30 услуге уређења и одржавања околине која обухвата уређивање и одржавање паркова и вртова, зеленила и спортских терена и сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

 • 19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака,
 • 29 гајење осталих вишегодишњих биљака,
 • 30 гајење садног матерјала,
 • 43 узгој коња и других копитара,
 • 62 помоћне делатности у узгоју животиње,
 • 10 гајење шума и остале шумарске делатности,
 • 20 сеча дрвећа,
 • 30 производња спортске опреме,
 • 11 изграња путева и аутопутева,
 • 21 постављање електричних инсталација,
 • 76 трговина на мало цвећем, садницама,семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце и специјализованим продавницама,
 • 99 остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
 • 30 услуге припремања и послуживања пића,
 • 20 рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање,
 • 30 услуге уређења и одржавање околине,
 • 30 организовање састанака и сајмова,
 • 11 делатност спортских објеката,
 • 13 делатност фитнес клубова,
 • 19 остале спортске активности,
 • 29 остале забавне и рекреативне делатности,
 • 29 поправке осталих личних предмета и предмета за домаћинство.

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, у складу са законом.

VII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Програм пословања

Члан 17.

Јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.

За сваку календарску годину Јавно предузеће дужно је да донесе годишњи програм пословања ( у даљем тексту: годишњи програм пословања ) и достави га Скупштини града ради давања сагласности.

Јавно предузеће годишњи програм пословања Скупштини града доставља најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину, односно најкасније у року од 15 дана од дана усвајања Одлуке о буџету града Зајечара.

Годишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да Скупштина града.

Члан 18.

Годишњи програм пословања садржи, нарочито:

 • Планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
 • Планиране набавке;
 • План инвестиција;
 • Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; Елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;
 • План зарада и запошљавања;
 • Критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију;

Измене и допуне годишњег програма пословања могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима Јавно предузеће послује.

Уколико у Јавном предузећу до почетка календарске године није донет годишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим програмом пословања за претходну годину.

Члан 19.

У случају да Јавно предузеће користи или ће користити средства из буџета Града у виду субвенција, гаранција или друга средства, дужно је да за та средства предложи посебан програм ( у даљем тексту: посебан програм ).

Посебан програм садржи намену и динамику коришћења средства.

Посебан прогам се сматра донетим када на њега сагласност да Скупштина града.

Праћење реализације годишњег Програма пословања

Члан 20.

Јавно предузеће доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања Скупштини Града.

Извештај из претходног става се достављају у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Јавно предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од стране овлашћених ревизора.

Финансијски извештај са извештајем овлашћеног ревизора Јавно предузеће доставља Скупштини града, ради информисања.

Услови и начин задужења Јавног предузећа

Члан 21.

Јавно предузеће се може задужити узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће ликвидности и финансирање инвестиционих пројеката.

Јавно предузеће је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање инвестиционих пројеката, претходно прибави сагласност Скупштине Града.

Јавно предузеће је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће ликвидности, претходно прибави сагласност Градског већа града Зајечара.

Поступак задуживања спроводи се у складу са законом којим се уређује поступак јавних набавки.

Члан 22.

Јавно предузеће кроз остваривања плана дужно је да:

Осигура трајно, несметано и редовно обављање делатности;

Гарантује квалитетуслуга;

Утврђује организацију и начин рада у циљу максималног задовољавања потреба потрошача, тј.корисника;

Сарађује са другим заинетерсованим субјектима, ради ефикаснијег обављања делатности и успешнијег извршавања обавеза према потрошачима, односно купцима услуга.

Ако у току промене плана и програма наступе околности које онемогућавају њихово извршење, директор Јавног предузећа ће поднети извештај о узроцима који онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, односно вредности и предложиће промене које одговарају новонасталим околностима, о чему ће известити скупштину града.

Члан 23.

Јавно предузеће дужно је да пре исплате зарада овери обаразац за контролу обрачуна и исплате зарада.

Образац из става 1. овог члана прописује Влада, на предлог министра надлежног за послове финансија.

Уколико Јавно предузеће не спроводи годишњи програм пословања у делу које се односи на зараде или запошљавање, овера обрасца за контролу обрачуна и исплате зараде неће бити извршена.

VIII ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 24.

Основни капитал Јавног предузећа утврђен је Оснивачким актом и регистрован код Агенције за привредне регистре у износу од 50.000,00 динара.

Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном капиталу јавног предузећа.

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре и представља уписани капитал Јавног предузећа.Усклађивање основног капитала јавног предузећа врши се у складу са законом.Вредност неновчаног улога Оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Члан 25.

Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини града Зајечара.

Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у Јавно предузеће преносом права коришћења без преноса права својине, предузеће не може располагати нити их даље уступати на коришћење или у закуп, без сагласности Оснивача.

Јавно предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом, оснивачким актом и Статутом.

Члан 26.

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са законом и актима Скупштине града Зајечара.

По основу улагања средстава из става 1. овог члана град Зајечар стиче уделе у Јавном предузећу, као и права по основу тих удела.

Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе, уписује се у рагистар.

По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, град као Оснивач има следећа права:

право управљања Јавним предузећем на начин утврђен статутом Јавног предузећа;

право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; право да буде информисан о пословању Јавног предузећа;

право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и друга права у складу са законом;

Повећање и смањење основног капитала

Члан 27.

0 повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа, одлучује Скупштина града Зајечара, као Оснивач у складу са законом.На прибављање и отуђењу имовине веће вредности примењују се одредбе закона којима се уређује правни положај привредних друштава.

Јавно предузеће не може отуђити објекте и друге непокретности, постројења и уређаје који су у функцији обављања делатности од општег интереса, осим ради њихове замене због дотрајалости, модернизације или техничко технолошких унапређења.

Средства јавног предузећа

Члан 28.

Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:

 • Продајом производа и услуга,
 • Из кредита,
 • Из донације, поклона, субвенција,програма Из буџета града Зајечара Из буџета Републике Србије,
 • Из осталих извора, у складу са законом.
 • Расподела добити и начин покрића губитка

Члан 29.

Јавно предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет Града, по завршном рачуну за претходну годину.

Висина износа и рок за уплату средстава из претходног става утврђује се законом, одговарајућим подзаконским актима, односно Одлуком о буџету Града за наредну годину.

Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине Града.

Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом.

Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине Града.

Члан 30.

Уколико по годишњем обрачуну Јавно предузеће искаже губитак, Надзорни одбор, у складу са важећим прописима, доноси одлуку о покрићу губитка и доставља је Оснивачу на сагласност.

Цене производа и услуга

Члан 31.

Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа уређује се посебном Одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача у складу са законом.

Елементи за одређивање цена производа и услуга Јавног предузећа су:

Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима, Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима предузећа, на које је Скупштина града дала сагласност,

Добит Јавног предузећа.

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

Члан 32.

Јавно предузеће је обавезно да цену производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања.

Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена достављају се Скупштини Града.

Када су значајније промене вредности елемената који су укључени у методологију за обрачунавање цена, Јавно предузеће може током пословне године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања.

IX ПОСЛОВАЊЕ ПО ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА

Члан 33.

Јавно предузеће послује по тржишним условима, ради стицања добара, у складу са законом.

У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће своје производе и услуге може испоручивати односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условима да се ни на који начин не угрожава редовно,континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије града Зајечара.

Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља у складу са посебно закљученим уговорима, уз сагласност Оснивача.

X ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 34.

Органи предузећа су Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор

Члан 35.

Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града Зајечара, на период од четири године,лод условима, на начин и поступку утврђеним законом.

Један члан надзорног одбора именује се из реда запослених а на предлог запослених ( синдиката ) у Јавном предузећу.

Комисија из претходног става овог члана утврђује листу кандидата на основу писаних предлога које достављају већински синдикати код послодавца.Кандидатска листа се објављује на огласној табли јавног предузећа.Избор је успешан ако је гласало више од половине запослених, а изабран је онај кандидат који је добио највећи број гласова од укупно изашлих на гласање.

О спроведеном избору комисија сачињава писани извештај.

Члан 36.

За председника и члана надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:

Да је пунолетно и пословно способно,

Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама.

Да има најмање пет година радног искуства на пословима на које се захтева високо образовање из тачке 2. овог члана,

Да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа,

– Да познаје област корпоративног управљања или област финансија,

Да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,

Да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:

 1. Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 2. Обавезно психијатријско лечење на слободи,
 3. Обавезно лечење наркомана,
 4. Обавезно лечење алкохоличара,
 5. Забрана вршења позива, делатности и дужности.

Поред услова прописаних у ставу 1. овог члана представник запослених надзорном одбору мора испуњавати и следеће услове:

 1. Да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја јавног предузећа у последњих пет година,
 2. Да није члан политичке странке,
 3. Да није постављено, именовано или изабрано лице у органима јавног предузећа, као и да није запослен ни ангажован по другом основу у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач јавно предузеће.

Предлог за именовање представника запослених утврђен је чланом 32. овог статута. Надзорни одбор и директор не могу предлагати представника запослених у надзорном одбору.

Члан 37.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су имановани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико:

 1. Јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним законом и оснивачим актом.
 2. Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред наддежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Јавног предузећа делује на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин.
 3. Се утврди да делује на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин.
 4. У току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.

Председник и чланови Надзорног одбора могу бити разрешени пре истека периода на који су именовани, уколико Јавно предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Члан 38.

Надзорни одбор:

 1. Доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
 2. Доноси годишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из претходне тачке,
 3. Усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања,
 4. Усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности,
 5. Усваја финансијске извештаје,
 6. Надзире рад директора,
 7. Доноси Статут Јавног предузећа,
 8. Одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала,
 9. Доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка,
 10. Закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи,
 11. Доноси посебан програм коришћења средстава из буџета града Зајечара ( субвенције, гаранције итд.)
 12. Доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења који нису из оквира делатности од општег интереса,
 13. Доноси тарифу ( одлуку о ценама, тарифни систем и др.)
 14. Доноси одлуку о располагању ( прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања поверене делатности у складу са законом,
 15. Доноси одлуку о задуживању Јавног предузећа,
 16. Доноси општа акта Јавног предузећа за које законом или Статутом није утврђена надлежност другог органа,
 17. Доноси пословник о свом раду,
 18. Врши друге послове у складу са законом и Статутом.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања на питањима из своје надлежности на директора или друго лице у Јавном предузећу.

Одлуке из става 1. тачка 1.,2.,7.,8.,9. и 14. овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине града.

Одлуку из става 1. тачка 13. овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност надлежног органа у складу са законом.

Одлуку из става 1. тачка 15. када се ради о задуживању веће вредности, Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштина града.

Члан 39.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Оснивач, на основу извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа.

Директор

Члан 40.

Директора Јавног предузећа именује Скупштина града на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.

Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.

Директор не може имати заменика.

Члан 41.

Директор Јавног предузећа:

1.представља и заступа Јавно предузеће,

2.организује и руководи процесом рада,

З.води пословање Јавног предузећа,

4.одговара за законитост рада Јавног предузећа,

5.предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење,

6.предлаже годишњи програм пословања Јавног предувећа и и одговоран је за његово спровођење

7.предлаже финансијске извештаје,

8.предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета Града ( субвенције, гаранције или коришћење других средстава),

9.извршава одлуке Надзорног одбора,

10.бира представнике предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник предузеће,

11.доноси акт о систематизацији,

12.доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом,

13.предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга,

14.одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, општим актима и статутом предузећа.

Члан 42.

За директора Јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

 1. да је пунолетно и пословно способно,
 2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,специјалистичкимакадемским студијама или специјалистичким струковним студијама,
 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог члана,
 4. да најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа,
 5. да познаје област корпоративног управљања,
 6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
 7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
 8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
 9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:

-обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,

 • обавезно психијатријско лечење на слободи,

-обавезно лечење наркомана,

 • обавезно лечење алкохоличара,
 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Услови за именовање директора прописани су законом.

Члан 43.

Директор Јавног предузећа именује се након спроведеног конкурса, у складу са законом, подзаконским актима, Статутом града и оснивачком одлуком.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора ( у даљем тексту : Комисија).

Комисија има пет чланова од којих је један председник.

Комисију образује Скупштина града.

Председник и чланови Комисије не могу бити народни посланици, одборници у Скупштини града Зајечара, као ни изабрана, именована и постављена лица у органима Града.

Члан 44.

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа доноси Скупштина града, на предлог Градског већа.

Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог члана може покренути и Надзорни одбор предузећа.

Градска управа доставља Градском већу нацрт текста огласа о јавном конкурсу.

Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито:податке о предузећу, пословима,условима за именовање директора Јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе као и податке о доказима који се прилажу уз пријаву.

Оглас о јавном конкурсу за избор дирекора предузећа објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, у Службеном листу Града Зајечара, у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и на интернет страници града Зајечара.

Рок за објављивање огласа из става 4.овог члана у „Службеном гласнику Републике Србије“ не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора.

Пријава на јавни конкурс за избор директора подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија одбацује закључком, против кога није допуштена посебна жалба.

Члан 45.

Решење о именовању дирекора је коначно.

Решење о именовању дирекора Јавног предузећа, са образложењем објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града Зајечара“ и на интернет страници града Зајечара.

Члан 46.

Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још осам дана.

Престанак мандата директора

Члан 47.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.

Члан 48.

Оставка се подноси у писаној форми Скупштини града.

Члан 49.

Предлогза разрешење директора Предузећа подноси Градско веће.

Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор предузећа, преко Градског већа.

Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење, и доставља се директору, који има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.

Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице, Градско веће предлаже Скупштини града доношење одговарајућег решења.

Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор.

Члан 50.

Скупштина града разрешава или може разрешити директора Јавног предузећа под условима предвиђеним законом.

Члан 51.

Директор се разрешава пре истека периода на који је иманован уколико:

 1. у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора Јавног предузећа,
 2. Јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним законом,
 3. се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности, поступања супротног пажњи доброг привредника или пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у Јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања Јавног предузећа, односно од плана пословања Јавног предузећа,
 4. се утврди да делује на штету Јавног предузећа кршењем својих дужности, несавесним понашањем или на други начин,
 5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан,
 6. у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну затвора,
 7. у другим случајевима прописаним законом.

Члан 52.

Директор Јавног предузећа може бити разрешен пре истека периода на који је именован уколико:

 1. Јавно предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном законом,
 2. Јавно предузеће не испуни планиране активности из годишњег програма пословања,
 3. Јавно предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом пословања за те намене, пре прибаљања сагласности и на измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања,
 4. Јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи програм пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање,
 5. Јавно предузеће врши исплату зарада без овере образаца из члана 21. овог Статута,
 6. Не примени предлоге органа за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у примени финансијских извештаја,
 7. Јавно предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора,
 8. Не извршава одлуке надзорног одбора,
 9. И у другим случајевима прописаним законом.

Члан 53.

Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, Скупштина града доноси решење о суспензији директора Предузећа.

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.

На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада прописане законом којим се уређује област рада.

Вршилац дужности директора

Члан 54.

До именовања директора по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије, Скупштина града може именовати вршиоца дужности директора.

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора предузећа из члана 42. овог Статута.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор предузећа.

Скупштина града Зајечара именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:

 1. Уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата,
 2. Уколико буде донето решење о суспензији директора,
 3. У случају смрти или губитка пословне способности директора.

Пословна тајна

Члан 55.

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа или би штетило његовом пословном угледу и интересима.

Члан 56.

Чланови Надзорног одбора, директор као и запослени у Јавном предузећу обавезни су да податке који представљају пословнутајну чувају за времетрајања њихове функције односно радног односа, као и две године после престанка функције, односно радног односа.

XI СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 57.

Одлуке о статусној промени Јавног предузећа доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

О предложеној статусној промени Јавног предузећа, Надзорни одбор прибавља мишљење запослених.

Члан 58.

Јавно предузеће може променити облик организованости у други ако испуњава услове за оснивање тог облика организованости утврђен законом.

Одлуку о промени облика организованости Јавног предузећа доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача.

XII ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 59.

Радници у Јавном предузећу и његови органи дужни су да организују обављање делатности на начин којим се осигурава безбедносту раду као и да спроведе потребне мере заштите на раду и заштите животне средине.

Члан 60.

Јавно предузеће је дужно да у обављању делатности чува вредности природе и обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење човекове средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.

XIII ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

Права оснивача

Члан 61.

Ради обезбеђивање заштите општег интереса Скупштина града даје сагласност на:

Статут Јавног предузећа,

 • Давање гаранција, авала, јемства, залога и других средства обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интерса,

Располагање ( прибављање и отуђење ) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности,које је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом,

Акт о општим условима за испоруку производа и услуга,

Улагање капитала,

Статусне промене,

 • Акт о процени вредности капитала, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији,

Друге одлуке, у складу са законом којим се одређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом.

Члан 62.

Забрањено је коришћење имовине, активности, имена и визуелног идентитета Јавног предузећа у свим активностима везаним за политичке странке и и зборне кампање, као и свака друга употреба Јавног предузећа у политичке сврхе.

Јавно предузеће се, у условима непостојања конкуренције на тржишту у делатности од општег интерса, не може оглашавати без сагласности Оснивача.

XIV ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

Поремећаји у пословању

Члан 63.

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа Скупштина града може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање и обављање делатности од општег интереса а нарочито:

Промену унутрашње организације Јавног предузећа,

Разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа предузећа,

Ограничење права појединих делова предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима,

Ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,

Друге мере одређене законом.

Уколико поремећај у пословању Јавног предузећа доведе до угрожавања живота и здравља људи и имовине, а надлежни орган Оснивача не предузме благовремено мере из става 1. овог члана, те мере предузима Влада.

Остваривање права на штрајк

Члан 64.

У Јавном предузећу се право на штрајк остварује у складу са законом.

Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и економских интереса по основу рада.

У случају штрајка радника Јавног предузећа, мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса.Минимум процеса рада посебном одлуком одређује Скупштина града , у складу са законом.

У случају да се у предузећу не обезбеде услови за остваривања минимум процеса рада , скупштина града предузима неопходне мере ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне нетклоњиве последице и то: увођење радне обавезе,

радно ангажовање запослених из других техничко технолошких система или запошљавање и радно ангажовање нових лица,

покретање поступка за утврђивање одговорности директора и председника и чланова надзорног органа.

У случају да у Јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса рада услед више силе, Скупштина града, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље људи и њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.

Радни односи

Члан 65.

Статутом, актом о систематизацији и другим општим актима Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг рада органа и друга питања од значаја за рад и пословање јавног предузећа, у складу са законом.

Члан 66.

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног предузећа, у складу са законом, општим актима и посебним колективним уговором и актима Оснивача.

Колективни уговор предузећа мора бити у сагласности са законом, општим и посебним колективним уговором.

XV ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 67.

Јавно предузеће дужно је да на својој интернет страници објави: радне биографије чланова надзорног одбора и директора, организациону структуру,

годишњи, програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту, тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања, годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора, друге информације од значаја за јавност.

Члан 68.

Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја, осим података који представљају пословну тајну.

XVI ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 69.

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или надзорног одбора јавног предузећа, чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању јавног предузећа и штетило његовом пословном угледу и интересима.

XVII ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 70.

Статут је основни општи актЈавног предузећа.Други општи акти Јавног предузећа морају бити у складу са овим Статутом.

Члан 71.

Статут Јавног предузећа доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача.

Друге опште акте, правилнике и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања доноси Надзорни одбор односно директор Јавног предузећа.

Члан 72.

Појединачни акти које доноси директор Јавног предузећа морају бити у складу са одговарајућим општим актима Јавног предузећа.

Члан 73.

Општи акти ступају на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли јавног предузећа.

Члан 74.

Поступак који важи за доношење Статута и других општих аката важи и приликом доношења њихових измена и допуна.

Члан 75.

Директор мора обезбедити да сви општи акти буду доступни сваком раднику.

Члан 76.

На сва питања која нису посебно уређена овим Статутом непосредно се примењују одредбе Закона о ваним предузећима и оснивачког акта.

Члан 77.

Овај Статут ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар, а престаје да важи Статут I број 02- 364/2017 од 16.12.2017.год.

Статут ће се примењивати од дана објављивања дате сагласности од стране Оснивача у „Службеном листу града Зајечара“